חזון בית הספר

בית ספר יעודד אוטונומיה ביקורתית ומחשבתית

בית ספר יעודד מצוינות אישית ויצירתיות

בית ספר ישמש כלי למתן שיוויון הזדמניות בחינוך

בית ספר יהווה השראה ודוגמה למערכות החינוך בארץ ובעולם לחינוך ערכי

הגדרות כלליות כניסה למערכת