מידע-זכאות לבגרות

 

מושגים מרכזיים:

 • מקצוע חובה: מקצוע שחובה ללמדו בהיקף שעות מינימאלי מחייב ולהיבחן בו בבחינה חיצונית כתנאי לקבלת תעודת הבגרות. מקצועות החובה הם: לשון והבעה, תנ"ך, ספרות, היסטוריה, אזרחות, מתמטיקה, אנגלית.
 • מקצוע מורחב: מקצוע הנלמד ברמה של 5 יח"ל. מקצוע מורחב יכול להיות אחד ממקצועות החובה (למעט אנגלית) כמוגברים ללימודים ולהבחנות ברמה גבוהה או אחד ממקצועות הבחירה.
 • מקצוע בחירה: מקצוע שאינו אחד ממקצועות החובה.
 • מקצוע השכלה כללית: מבוא לתחום דעת או תכנית לימודים קצרה שאינה חלק מפרקי החובה, שבית הספר בוחר ללמד להעשרה בלבד. המקצוע מוערך בהערכה פנימית בלבד. הזכאות לתעודה מותנית בכך שהתלמיד למד שני פרקים להשכלה כללית.
 • ציון סופי: ציון שיוענק לתלמיד במקצוע ואשר יודפס בתעודת הבגרות שמתקיימת בו גם היבחנות חיצונית. הציון הסופי הינו שקלול של בחינת הבגרות, ציון שנתי וציון ההערכה הבית ספרית.
 • הערכה בית-ספרית: ציון הניתן לתלמיד על ידי בית הספר, בדרך ובשיטה בהן בית הספר בחר להעריך את ידיעותיו. ציון זה יהווה, בדרך כלל, 30% מהציון במקצוע המוערך בהיבחנות חיצונית.
 • הערכה פנימית: ציון הניתן לתלמיד על ידי בית הספר בדרך ובשיטה שבית הספר בחר להעריך את ידיעותיו. הערכה פנימית ניתנת על ידי בית הספר במקצוע שלא מתקיימת בו הערכה חיצונית.
 • ציון שנתי (= ציון הגשה): ציון שיוענק לתלמיד על ידי בית הספר לקראת הבחינה החיצונית. הציון יישקף את ידיעותיו של התלמיד בחלק של ה – 70%( שהוא הבחינה החיצונית). הרכב הציון השנתי מפורסם בתקנון ביה"ס. הציון השנתי יהווה 30% מציון הבחינה שנעשתה בהיבחנות חיצונית.

חשוב לדעת: תלמיד הנעדר מהלימודים מעל 30% במקצוע שבו הוא ניגש לבחינת בגרות לא יהיה זכאי לציון בית ספרי אלא אם המועצה הפדגוגית תאשר את היעדרויותיו. (מתוך חוזר מנכ"ל: תשס"ב /5(א),  א' בשבט תשס"ב , 14 בינואר 2002)

 • התנסות אישית או התנסות קבוצתית: התנסות במסגרת התוכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית המתבצעת מעבר לשעות הלימודים.
 • התאמות בבגרויות: תלמידים מאובחנים שיש להם באבחון המלצות לדרכי היבחנות מיוחדות יגישו את האבחון לביה"ס. ביה"ס יקיים תהליך בדיקה שאת ממצאיו יגיש לוועדת ההתאמות המחוזית. ועדה זאת היא הסמכות לאישור/ לדחיית המלצות האבחון.

מהן חובות המינימום לזכאות לתעודת בגרות?

 • צבירת מינימום של 21 יחידות לימוד.
 • לימוד כל מקצועות החובה ועמידה בהצלחה בדרישות תחומי הדעת (ציון סופי עובר).
 • לפחות מקצוע מורחב אחד מכלל המקצועות בהיקף 5 יח"ל וקבלת ציון עובר במקצוע בהיבחנות בית ספרית וחיצונית. המקצוע המורחב יכול להיות מקצוע חובה (מלבד אנגלית), מקצוע בחירה או עבודת גמר המאושרת ע"י הפיקוח על עבודות הגמר במשרד החינוך. ניתן ללמוד עד שלושה מקצועות מורחבים, בנוסף למתמטיקה ואנגלית. החל משנה"ל תשע"ח תוסר מגבלת מספר המקצועות המורחבים לתלמידים הלומדים בשכבות י, י"א.
 • הצלחה בתכנית ההתפתחות האישית והמעורבות החברתית קהילתית בכל אחת משנה"ל.
 • ציון עובר בלימודי מבוא למדעים.
 • ציון עובר בשני מקצועות להשכלה כללית.
 • חנ"ג, לאורך שלוש שנות לימודיו של התלמיד וקבלת ציון עובר בשקלול סופי של ציון שנתי לכל שנות הלימוד.

האם זכאי התלמיד לתעודת בגרות במקרה שנכשל באחת מבחינותיו?

תלמיד זכאי לתעודת בגרות גם אם קיבל במקצוע אחד ציון 45 ומעלה בתנאים הבאים:

 • אין זה ציון שלילי בלשון והבעה.
 • כל שאר הציונים הסופיים הם לפחות 55.

אם ציונו של התלמיד בבחינה בה נכשל הוא בין 35 נק' ל 44 נק' יהיה התלמיד זכאי לתעודת בגרות בתנאים הבאים:

 • אין זה ציון שלילי בלשון והבעה.
 • סכום ציוניו בשני מקצועות הנלמדים ברמת לימוד 3 יח"ל ומעלה הוא 150 ויותר.

לצורך כללי חישוב הזכאות לתעודה בלבד, ייחשב ציון שבין ‏05 ל – ‏34 נקודות כציון ‏35 נקודות בתעודת הבגרות.

הרכב תעודת הבגרות

בתעודת הבגרות יופיע הפירוט הבא:

 • רשימת המקצועות שהתלמיד נבחן בהם בבחינות ממלכתיות חיצוניות באמצעות משרד החינוך או באישורו, היקף כל בחינה ביחידות לימוד ולצדה ציון.
 • רשימת המקצועות שהתלמיד למד והוערך בהם בהערכה פנימית ולצדם הציונים שניתנו לו.

מקצועות בהם מתקיימות בחינות ממלכתיות חיצוניות:

שם המקצועמס' יחידות לימוד
לשון והבעה2 יחידות לימוד לפחות
תנ"ך2 יחידות לימוד לפחות
ספרות2 יחידות לימוד לפחות
היסטוריה2 יחידות לימוד לפחות
אזרחות2 יחידות לימוד לפחות
מתמטיקה3 – 5 יחידות לימוד
אנגלית3 – 5 יחידות לימוד
מקצוע מגמה5 – 10 יחידות לימוד
מקצוע מגמה נוסף  – לא חובה5 יחידות לימוד בכל מקצוע


הערות חשובות

 • זכאות לתעודת בגרות מחייבת צבירת מינימום של 21 יחידות לימוד.
 • הציון בתעודת הבגרות הוא שקלול של הציון בבחינה החיצונית (בחינת הבגרות) , הציון השנתי וציון ההערכה הבית ספרית.

בחינה חיצונית (בחינת הבגרות) – ציונה ישוקלל עם הציון השנתי באופן הבא: 70% ציון הבחינה החיצונית. 30%  הציון השנתי. הציון המשוקלל יהווה (בדר"כ) 70% מן הציון הסופי.

הערכה בית ספרית:

 • משקלה (בדר"כ) 30% מן הציון הסופי שיופיע בתעודת הבגרותציון זה מתייחס לפרקי בחירה בתכנית הלימודים, הנבחרים ע"י המורים בביה"ס. הערכת הישגי התלמידים בפרקי בחירה אלו תיעשה ע"י ביה"ס בלבד. הדרישות מהתלמידים במסגרת ההערכה הבית-ספרית תהיינה מגוונות. מטלות אפשריות לדוגמה הן: עבודת חקר יחידנית או קבוצתית, הכנת תלקיט עבודות, מטלת ביצוע קבוצתית, עבודה עיונית, למידה באמצעות פרויקטים, משימות לימודיות במעבדה, קריאה מונחית ועוד, שיובילו את התלמיד להעמיק בנושא מתוך תכנית הלימודים ולהביע את ידיעותיו.

לאחר שהוזנו ציוני הערכה בית ספרית/ הערכה פנימית במשרד החינוך – אין אפשרות לשנותם.

 • במקרה שתלמיד למד מקצוע מורחב שאינו ממקצועות החובה, נבחן בבחינת הבגרות החיצונית, אך לא עמד בהערכה הבית ספרית: ציונו במקצוע זה בתעודת הבגרות יופיע בהיקף 3 יח"ל. הבוגר יוכל להשלים את לימודיו להיקף 5 יח"ל ולהיבחן בבחינה חיצונית כנבחן משנה, לאחר סיום שנות לימודיו בביה"ס. (וזאת במקצועות שבהם יש שאלוני משנה בלבד).

יובהר שהיבחנות בשאלוני משנה אינה אפשרית כל עוד התלמיד לומד בבית הספר .

 • במסגרת ההערכה הבית-ספרית יהיה כל תלמיד חייב לכתוב במהלך לימודיו לאורך 3 שנות התיכון עבודת חקר אחת לפחות בהרכב אישי או קבוצתי.

יודגש כי ישנם מקצועות שבהם המשקלים אינם 70/30. המשקלים המדויקים במקצועות אלו יפורסמו מראש בסילבוס המקצוע.

 

 • חלק מן המוסדות להשכלה גבוהה בארץ מקבלים ללימודים רק נבחנים שתעודתם כוללת אנגלית בהיקף של ‏4 יח"ל לפחות.
 • השאלון ברמת ‏5 יח"ל באנגלית אינו פוטר מחובת המקצוע המורחב, ועל התלמיד ללמוד מקצוע נוסף ברמה של 5 יח"ל.
 • השאלונים ברמה של  5 יח"ל במתמטיקה פוטרים מחובת המקצוע המורחב, בתנאי שהתלמיד יצבור לפחות 21 יח"ל של היבחנות חיצונית.

מספר אירועי הבחינה בכל מקצוע

 • בכל מקצוע שמתקיימת בו הערכה חיצונית – למעט מתמטיקה ואנגלית – יתקיים אירוע בחינה חיצוני אחד, וציון הבחינה ישוקלל עם ציון בית-ספרי שיבוסס על מגוון כלי הערכה.
 • במתמטיקה ובאנגלית יתקיימו שני אירועי בחינה לכל רמת לימודים.
 • במתמטיקה 3 יחידות לימוד בנוסף לשני אירועי הבחינה החיצוניות יוערך השאלון הראשון בהערכה בית ספרית.
 • בשלושת המקצועות המדעיים: פיזיקה, כימיה וביולוגיה יתקיימו שני אירועי בחינה חיצוניים: האחד כבחינה עיונית והאחר כבחינת מעבדה. 

מועדי ההיבחנות

 • מועדי היבחנות מתקיימים לכל תלמידי החטיבות העליונות במועד קיץ סוף יא' / מועד חורף בכיתה י"ב / מועד קיץ סוף י"ב.
 • אוכלוסיות מיוחדות תוכלנה להיבחן במועד חורף יא' על פי הנקוב בחוזר מנכ"ל אוגוסט 2014. בכלל זה כלולים כל העולים החדשים.
 • מועד חורף י"א – כלל התלמידים יוכלו להיבחן בהיסטוריה , לשון , אנגלית 3יחידות לימוד בלבד.
 • במועד חורף י"ב יתקיימו בחינות רק במקצועות חובה ברמת לימוד מחייבת ובמתמטיקה ובאנגלית בכל הרמות.
 • היבחנות חיצונית במקצועות מורחבים תתקיים במועדי קיץ בלבד.
 • מועדי ב' במתמטיקה ואנגלית יתקיימו במועד קיץ לכתות י"א וי"ב, לכלל התלמידים.

הדרישות לתכנית החינוכית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית

התכנית החינוכית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית היא תלת-שנתית. רק עם סיום החובות הנדרשות יוכל התלמיד לקבל את ההערכה "עמד במשימה בהצלחה", שהיא תנאי הכרחי לזכאות לתעודת הבגרות.

להלן פירוט התכנית החינוכית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית על פי שכבות הגיל:

 

כיתה י'

"אני והקהילה"

כיתה י"א

"אני והחברה הישראלית"

כיתה י"ב

"אני ומדינת ישראל"

התנדבות אישית60 שעות30 שעות——–
התנדבות קבוצתית30 שעות , הכוללות 21 שעות הכנה עיונית  ו- 9 שעות מיזם קבוצתי36 שעות , הכוללות 15 שעות למידה עיונית  ו- 21 שעות מיזם קבוצתי30 שעות מיזם קבוצתי/ אישי ו – 4 שעות למידה עיונית בכיתה.


תעודת גמר

תעודת גמר היא תעודה המעידה על סיום 12 שנות לימוד והיא תונפק לבוגרים שאינם זכאים לתעודת בגרות מלאה או לתעודה טכנולוגית אשר נכחו ב-80% מתכנית הלימודים בחטיבה העליונה ועמדו בהצלחה בהיבחנות חיצונית במקצוע אחד לפחות.

תעודה לסיום 12 שנות לימוד

תעודה לסיום 12 שנות לימוד במדינת ישראל היא תעודה המוענקת לכל בוגר בית ספר תיכון שלקח חלק בפעילות בית ספרו ונכח ב-80% מתכנית הלימודים בחטיבה העליונה בכל אחת משנות הלימודים עד סוף כיתה י"ב לפחות.

התעודה תונפק על ידי משרד החינוך לכל תלמיד שיעמוד בדרישות ולא יהיה זכאי לתעודת בגרות או לתעודת גמר.

הגדרות כלליות כניסה למערכת